Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Похватите на титаните
 
Самоусвършенстване
Похватите на титаните
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Откажи се да избираш!
 
Самоусвършенстване
Откажи се да избираш!
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Детето в приемното семейство
  Детето в приемното семейство
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
Смисълът на тревожността
  Да правим чудеса - Вдъхновяващи методи за презареждане на емоциите и възстановяване на здравето.
 
Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми: том 2
 
Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми: том 2
Код: 99143_STEPED94
под редакцията на проф. Ваня Матанова, и доц. Павлина Петкова,, дата: 2017, 396 стр, издателство STENO
 
Цена: 22,80 Лева
Анотация
„Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г.

Включените в сборника доклади представят съвременното състояние на клиничната психология, възможностите на психодиагностиката и многообразието от психотерапевтични подходи. Психодиагностичните компетентности са достатъчно сигурна основа и гаранция за ефективна психотерапия.

Все повече се налага мнението, че в психотерапията е необходим интегративен, холистичен подход, който да разкрива и бъдещето, а не само миналото. Да прониква вътре, за да открие отвъд.

Психотерапията не ни прави по-добри или по-лоши, а ни прави истински. Тя ни помага в осъзнаването и приемането на самия себе си, прави ни да бъдем в контакт със себе си, да правим избори и така да бъдем свободни.

Настоящата книга представя търсенията и опита на клиничните психолози, психотерапевти и психиатри в значими и актуални проблеми на нашето съвремие по отношение на психичното здраве и благополучие.

„Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” съчетава характеристиките на практически наръчник и учебно пособие, необходимо по дългия път на придобиване на професионални компетентности и житейска мъдрост.

Този монографичен сборник е изключително полезно четиво за всички професионалисти от помагащите професии, за които психичното здраве е кауза и смисъл.
Съдържание

ЧАСТ I. СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПСИХОДИАГНОСТИКАТА И ПСИХОТЕРАПИЯТА

Невропсихология и психотерапия

ЧАСТ II. ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОСИНТЕЗ

Грижа за грижещите се, или как да се овладее синдромът на прегаряне през погледа на гещалт терапията

Културално-релевантен подход в психотерапията

Основана на доказателства терапия ли е психоанализата: наука и идеологии

Супервизията в клиничната практика

Пясъчна терапия при деца с нарушения в развитието

Триадата „Дете–родител–психотерапевт“ в психотерапевтичното пространство

Хомеопатична психотерапия. Индивидуален подход при работа с посттравматични състояния в зависимост от хомеопатичния конституционален тип

Случаят на едно момиче с атипична булимия. Когнитивно-поведенчески техники

Когнитивно-поведенческа терапия при тревожно-депресивни разстройства

Параноидният симптом в психотерапевтичния процес

Майндфулнес във Фалун Гонг – теоретични аспекти и перспективи в западната психотерапия и консултиране

Техники за оказване на психологична помощ – анализ на конкретни случаи

Трансгенерационни модели на привързаност при хистрионно личностово разстройство

Споделеното внимание при деца с нарушение от аутистичния спектър

Аутистичен спектър и хиперлексия

Атипичен аутизъм и дисфазия на развитието

Психосинтез при деца и детска психотерапия: развитие на нарцистичната рана

Симптоматичен профил на майки, отглеждащи деца с разстройства в психичното развитие

Да бъдеш детски психолог – теоретичен мост между игровите (динамични) и когнитивно-поведенчески подходи

Взаимовръзки между алекситимия, стил на привързаност и хемисферна доминантност

Нарцисизъм. Поглед върху клиничната картина на Санди Хотчкис
Венцислав Ангелов 224

ЧАСТ III. ПСИХОДИАГНОСТИКА И ДИАГНОСТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Методи за изследване на привързаността в детска и юношеска възраст

Привързаност и бащинство

Смущения в отношенията на привързаност при деца от ранна възраст

Рисувателната техника „Несъществуващо животно“ като помощно диагностично средство при работа с деца

Артподход при диагностика на деца с езиков дефицит в предучилищна възраст – 5 – 7 г.

Прилагане на осемцветния тест на Люшер за идентифициране на устойчиви мотивационни тенденции при деца в предучилищна възраст (изследване на случай)

Адаптация на въпросник за качество на живот при хора с репродуктивни проблеми: Fertility Quality of Life Tool

Оценка на психопатия в юношеска неклинична извадка – сравнителен анализ на данни от два самоописателни инструмента

ЧАСТ IV. ВАРИА 331

Овластяващи измерения на социалната работа с лица от етнически малцинствени общности

Отвъд илюзиите на клиничната психология

„Визуално-пластична трансформация“ – арттерапевтична методика за индивидуални и групови занимания с хора с увреждания, възрастни с различни проблеми и терапевтични групи „Родител-дете“

Влияние на многочислеността на деца в семейството в конструктивното и деструктивно справяне с гнева при майки в ранна и средна зряла възраст

Моделът „Нов авторитет“ на Хаим Омер като алтернатива за ненасилствено справяне с агресивно и деструктивно поведение на учениците в училище

Личностови особености при професионални балетисти

Емпатийни и когнитивни способности на извършители на кражби и грабежи

Manifestation of splitting at interpretation of dynamic processes in a group multimodal supervision

 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Психология на емоциите
  Психология на емоциите
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.