Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1
 
Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1
Код: 99150_STEPED93
под редакцията на проф. Ваня Матанова, и проф. Дроздстой Стоянов, дата: 2017, 416 стр, издателство STENO
 
Цена: 22,80 Лева
Анотация
Монографичният сборник „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г.

Включените произведения обхващат богатото интердисциплинарно поле, което се простира между невронауката и клиничната психология.

В последните десетилетия диалогът между тези дисциплини води до интензивни промени в обясняването на механизмите на психичните и поведенчески разстройства.

Интегративният подход, при който се постига синергичен ефект от обединяването на методите и познанията на клиничната психология, психопатологията и невронауката, стои в основата на преосмислянето на диагностичните стратегии и терапевтични програми.

Настоящата книга е тематично и концептуално организирана в търсенето на най-значимите и актуални акценти на този диалог.

В своята същност „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми“ предлага оригинално съчетание между научно-изследователски труд и задълбочено учебно ръководство за продължаващо образование.

В този смисъл тя ще бъде едно изключително полезно четиво за студенти и професионалисти в областта на психологията, хуманитарните науки, неврологията, психиатрията и граничните с тях специалности.
Съдържание

ЧАСТ I. СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В НЕВРОНАУКАТА И ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Неконвенционални подходи към валидирането на клиничните инструменти (Пример за транслационно валидиране на скалата за депресия на Фон Церсен с функционално магнитно-резонансно изобразяване)

Проблема агрессивности, насилия и враждебности в клинической психологии и психиатрии как вызов xxi века

За психологичните и медицинските компоненти в психосоматиката

ЧАСТ II. ПРОБЛЕМИ НА КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА В ПСИХОПАТОЛОГИЯТА

Възприемане на образите и емоционално инвестиране в разказите на ТАТ при депресивни и тревожни разстройства

Алекситимия – липсата на думи за чувствата

Психологически профили на зависими от алкохол и марихуана – равнителен качествен анализ

Тип III алкохолна зависимост при жени в България според типологията на Леш

Нов подход към афективността при „неафективни“ психози

Уязвимост на личността към синдрома на професионално изпепеляване

Епилепсия и тревожност. Възрастова динамика

Особености на функционирането на базисни емоционални схеми и референтни връзки при индивиди с различни профили на шизофренно разстройство

Трениране на социални умения при хора с психични разстройства

Оценка на критичността в съдебнопсихологичната практика

Личностни промени при хронични психични заболявания

Тревожност, страх и справяне в денталната практика

Личностови разстройства и вменяемост

ЧАСТ III. ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА

Интрацепция и вътрешна картина на заболяването при пациенти с исхемична болест на сърцето – с болков и неболков тип

Екскориация – психосоматични аспекти и терапевтични интервенции

Трихотиломания: психосоматични аспекти и терапевтични интервенции

Мястото на психолога или психоаналитика в родилно и неонатологично отделение и естеството на работата му

Стратегии за справяне с всекидневните неприятности от здравен характер сред старите хора

Тревожност и самотност при лица с психози и лица със зависимости

ЧАСТ IV. НЕВРОПСИХОЛОГИЯ И НЕВРОНАУКА

Когнитивна преработка на вербална информация при дислексия на развитието

Вторична симптоматика при деца с дислексия на развитието Лиляна Соколова

Ментализация и когнитивен профил при пациенти с ранна болест на Паркинсон

Силните страни и дарби на едно дете с дислексия

Сензорна дезинтеграция при деца от предучилищна възраст с нарушения в развитието

Невропсихология и невропедагогика в приобщаващото образование за ученици със специални образователни потребности

ЧАСТ V. ПРОБЛЕМИ НА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА В КОНТЕКСТА НА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ

Корекционно-компенсаторна програма за деца със специални образователни потребности – комплексна и интензивна психологическа помощ и подкрепа

Търсене на усещания и употреба на психоактивни вещества при студенти

Тревожността в детска възраст като симптом на дисфункционална семейна система

Депресия в ранна детска възраст: клинични перспективи

„Но…и мен ме има“

Юношеството и тревожността. Поглед върху „паническите атаки“ в юношеството, като „симптом“ на отделянето и автономността

Психопатни черти и личностови разстройствав младежка възраст

Мутизмът – да се криеш зад мълчанието

Особености на екзекутивните функции при специфични нарушения на способността за учене

Значението на думите в изграждането на Аз-образа на детето и лечебната сила на майчиния глас – aлтернативен подход „майчина хипноза“

Future and Prospects of a Child with Mental Disease: Parents’ Look (On Kazakhstan Sample Materials)

Значението на клиничната практика в терапевтичната работа и обучението в системата на образованието при деца с разстройство от аутистичен спектър

Адекватност на мерките за въздействие при девиантно поведение и агресия в училище

Clinical Psychology Education in Russia: Between Western and Postsoviet Models

Psychotherapeutic Treatment for Cancer Patients

Psychosocial Aid in Cancer Care

 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Тайният език на малките деца
  Тайният език на малките деца
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Артикулационни нарушения
  Артикулационни нарушения + приложение
Попиващият ум
  Попиващият ум
Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
  Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Тайната на детството
  Тайната на детството
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Попълването на полетата с звезди са задължителни
Име*
e-mail*
Телефон*
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Община
ЖК
Булевард
Улица
Блок
Вход
Етаж
Апартамент
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.