Тялото помни - Мозъкът, умът и тялото в лечението на травмата.
 
НОВО
Общуване без агресия - Наръчник по ненасилствена комуникаци
Трето преработено и допълнено издание

Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология
- Популярна психология

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Логопедия
Нарушения в овладяването на писмения език
 

Нарушения в овладяването на писмения език

Код: 0402LOGVED03
Автор: Д-р Цветанка Ценова
Издателство:.ВЕДА СЛОВЕНА - ЖГ
Година: 2010
Страници: 236

Цена: 0.00 лв.
ИЗЧЕРПАНА


Съдържание

ПЪРВА ГЛАВА ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР
Първа част
РАЗВИТИЕ И ФОРМИРАНЕ
НА ЕЗИКОВАТА СПОСОБНОСТ
1. Писменият език като продължение на устния
1.1. Същност на езика и речта 
1. 2. Характеристика на писмения език 
1. 2. 1. Невропсихологични и психолингвистични аспекти на писането
1.2.2. Невропсихологични и психолингвистични аспекти на четенето 
1. 3. Правопис и фонетични промени
2. Овладяване на писмения език
2. 1. Училищна зрялост 
2. 2. Ограмотяване
2. 3. Ролята на ограмотителните методи за овладяването на писмения език 
Втора   част НАРУШЕНИЯ НА ПИСМЕНИЯ ЕЗИК
1. Въведение в теорията на нарушенията на писмения език
2. Съвременна интерпретация на концепта дислексия 
3. Дислексия и нарушения на ученето
4. Разпространение на дислексията и причини за нейната поява 61
5. Прояви на дислексията
5. 1. Нарушения на писането и четенето 
5. 2. Систематизация на грешките при писане и четене 
6. Нарушения на устния език и дислексия 
6. 1. Специфични езикови нарушения 
6. 2. Взаимовръзката между специфичните езикови нарушения
и специфичната дислексия 
7. Когнитивно функциониране при дислексия 
8. Дислексия и билингвизъм 
9. Типология на дислексията 
Изследователски перспективи 
ВТОРА   ГЛАВА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТА И ПАТОЛОГИЯТА В ОВЛАДЯВАНЕТО НА ПИСАНЕТО
1. Експериментална постановка 
1. 1. Цели и хипотези на изследването 
1. 2. Изследвани лица 
1. 3. Методология на изследването
2. Резултати от изследването 
2. 1. Типологизация и категоризация на грешките при писане 
2. 2. Умения за писане - показател пол 
2. 3. Умения за писане- показател етап на обучението 
2. 4. Норми за правилно писане и честота на разпространение
на специфичната дислексия 
2. 5. Роля на грешките при писане за скрининг на нарушенията
на писмения език 
2. 6. Влияние на билингвизма върху овладяването на писането 
2. 7. Етапи и закономерности при овладяването на писането
в норма и патология 
2. 7. 1. Обши данни 
2. 7. 2. Съотношение между макро- и микрогрешките
и между отделните типове микрогрешки 
2. 8. Форми (подтипове) на специфичната дислексия 
2. 8. 1. Субпопулации ученици с нарушения на писането
по патогенетичен признак 
2. 8. 2. Субпопулации ученици с нарушения на писането
по етап на обучение и пол 
Изводи
ТРЕТА   ГЛАВА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТА И ПАТОЛОГИЯТА В ОВЛАДЯВАНЕТО НА ЧЕТЕНЕТО И НА ФАКТОРИТЕ ЗА ПОЯВА НА ДИСЛЕКСИЯ
1. Експериментална постановка
1.1. Цели и хипотези на изследването 
1. 2. Изследвани лица 
1. 3. Методология на изследването 
2. Резултати от изследването 
2. 1. Лонгитюдно проучване 
2. 2. Умения за четене 
2. 2. 1. Фонологично и лексикално четене 
2. 2. 2. Скорост на четене 
2. 2. 3. Съотношение между нарушенията на писането
и нарушенията на четенето
2. 3. Основни фактори за поява на дислексия 
2. 3. 1. Нарушения на фонологичното познание 
2. 3. 2. Нарушения нафонемния гнозис 
2. 3. 3. Нарушения на зрителния гнозис 
2. 3. 4. Нарушения на устния език (лексика/семантика)
2. 3. 5. Обобщителна класация на анализираните фактори 
Изводи 
Заключение 
Disorders in mastering of Writen Language 
Литература

---

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология