Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
 
НОВО
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
 
НОВО
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
 
НОВО
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
Да откриеш детето
 
НОВО
Да откриеш детето
Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Нарушения в овладяването на писмения език  
Нарушения в овладяването на писмения език
Код: 0402LOGVED03
Автор: Д-р Цветанка Ценова
Страници: 236
Година на издаване: 2012
Издателство: ВЕДА СЛОВЕНА - ЖГ
 
Цена: 22,00 лева
Съдържание
ПЪРВА ГЛАВА ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР
Първа част
РАЗВИТИЕ И ФОРМИРАНЕ
НА ЕЗИКОВАТА СПОСОБНОСТ
1. Писменият език като продължение на устния
1.1. Същност на езика и речта
1. 2. Характеристика на писмения език
1. 2. 1. Невропсихологични и психолингвистични аспекти на писането
1.2.2. Невропсихологични и психолингвистични аспекти на четенето
1. 3. Правопис и фонетични промени
2. Овладяване на писмения език
2. 1. Училищна зрялост
2. 2. Ограмотяване
2. 3. Ролята на ограмотителните методи за овладяването на писмения език
Втора   част НАРУШЕНИЯ НА ПИСМЕНИЯ ЕЗИК
1. Въведение в теорията на нарушенията на писмения език
2. Съвременна интерпретация на концепта дислексия
3. Дислексия и нарушения на ученето
4. Разпространение на дислексията и причини за нейната поява 61
5. Прояви на дислексията
5. 1. Нарушения на писането и четенето
5. 2. Систематизация на грешките при писане и четене
6. Нарушения на устния език и дислексия
6. 1. Специфични езикови нарушения
6. 2. Взаимовръзката между специфичните езикови нарушения
и специфичната дислексия
7. Когнитивно функциониране при дислексия
8. Дислексия и билингвизъм
9. Типология на дислексията
Изследователски перспективи
ВТОРА   ГЛАВА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТА И ПАТОЛОГИЯТА В ОВЛАДЯВАНЕТО НА ПИСАНЕТО
1. Експериментална постановка
1. 1. Цели и хипотези на изследването
1. 2. Изследвани лица
1. 3. Методология на изследването
2. Резултати от изследването
2. 1. Типологизация и категоризация на грешките при писане
2. 2. Умения за писане - показател пол
2. 3. Умения за писане- показател етап на обучението
2. 4. Норми за правилно писане и честота на разпространение
на специфичната дислексия
2. 5. Роля на грешките при писане за скрининг на нарушенията
на писмения език
2. 6. Влияние на билингвизма върху овладяването на писането
2. 7. Етапи и закономерности при овладяването на писането
в норма и патология
2. 7. 1. Обши данни
2. 7. 2. Съотношение между макро- и микрогрешките
и между отделните типове микрогрешки
2. 8. Форми (подтипове) на специфичната дислексия
2. 8. 1. Субпопулации ученици с нарушения на писането
по патогенетичен признак
2. 8. 2. Субпопулации ученици с нарушения на писането
по етап на обучение и пол
Изводи
ТРЕТА   ГЛАВА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОРМАТА И ПАТОЛОГИЯТА В ОВЛАДЯВАНЕТО НА ЧЕТЕНЕТО И НА ФАКТОРИТЕ ЗА ПОЯВА НА ДИСЛЕКСИЯ
1. Експериментална постановка
1.1. Цели и хипотези на изследването
1. 2. Изследвани лица
1. 3. Методология на изследването
2. Резултати от изследването
2. 1. Лонгитюдно проучване
2. 2. Умения за четене
2. 2. 1. Фонологично и лексикално четене
2. 2. 2. Скорост на четене
2. 2. 3. Съотношение между нарушенията на писането
и нарушенията на четенето
2. 3. Основни фактори за поява на дислексия
2. 3. 1. Нарушения на фонологичното познание
2. 3. 2. Нарушения нафонемния гнозис
2. 3. 3. Нарушения на зрителния гнозис
2. 3. 4. Нарушения на устния език (лексика/семантика)
2. 3. 5. Обобщителна класация на анализираните фактори
Изводи
Заключение
Disorders in mastering of Writen Language
Литература
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
  В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
Каузата на децата
  Как да не станеш враг на собственото си дете - Книга за родители и деца, които искат да бъдат заедно.
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
  Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Попиващият ум
  Попиващият ум
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.