Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
 
НОВО
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
 
НОВО
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
 
НОВО
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
Да откриеш детето
 
НОВО
Да откриеш детето
Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения  
Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения
Код: 21351_SEN01
Автор: Д-р Цветанка Ценова
Страници: 456
Второ преработено и допълнено диагностичен и терапевтичен материал издание
 
Цена: 32,00 лева
Съдържание
Раздел I
ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Концептуални основи на класификацията на
комуникативните нарушения
1.1. Основни понятия и представи за феноменологията на комуникацията
1. 2. Организация на езиковите процеси
1. 2. 1. Устен език
1. 2. 2. Писмен език
1. 3. Организация на говорните процеси
2. Езикова онтогенеза
3. Теоретична база за описание на комуникативните нарушения
4. Класификация на комуникативните нарушения
Раздел II
ЕТИОЛОГИЯ, СИМПТОМАТИКА И ФОРМИ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Гласови нарушения - на развитието и придобити
2. Артикулационни нарушения на развитието - етиология и форми
2. 1. Симптоми на нарушена артикулация
2. 2. Синдроми на артикулационни нарушения на развитието
2. 2. 1. Специфични артикулационни нарушения
2.2. 2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
3. Прозодични нарушения - на развитието и придобити
3. 1. Брадилалия, тахилалия, запъване
3.2. Заекване
3. 2. 1. Етиология на заекването
3. 2. 2. Симптоми на заекването
3.2. 3. Форми на заекване
4. Дизартрия
4.1. Разстройства на мускулните функции
4. 2. Дисфагия
4. 3. Придобита дизартрия-анартрия - етиология, симптоми, форми
4.4. Дизартрия на развитието
4. 4. 1. Етиология на дизартрията на развитието -
детска церебрална парализа
4. 4. 2. Симптоматика на дизартрията на развитиетоЛ
5. Придобита говорна апраксия
6. Говорна апраксия на развитието
7. Биомеханични говорни нарушения на развитието
7.1. Етиология на биомеханичните говорни нарушения на развитието
7.2. Симптоматика на биомеханичните говорни нарушения на развитието
8. Придобити нарушения на устния (говоримия) език
8. 1. Етиология на афазйята
8. 2, Симптоми и форми на афазия
8. 3. Граматични нарушения при дисфлуентни и флуентни форми на афазия
9. Нарушения на развитието на устния (говоримия) език - етиология, симптоми, форми
9.1. Първична езикова патология на развитието
9.1.1. Медицинска трактовка
9.1.2. Лингвистично-поведенческа трактовка
9. 2. Езикова патология при интелектуална недостатъчност
9. 3. Езикова патология при сензорна недостатъчност
9.4. Езикова патология при аутизъм
9.5. Езикова патология при други абнормни състояния
10. Придобити нарушения на писмения език И. Нарушения на развитието (овладяването) на писмения език
11.1. Дислексия и нарушения на ученето
11.2. Етиология на дислексията
11.3. Симптоми на дислексията
11.4. Форми на специфична дислексия
Раздел III
ДИАГНОСТИКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Въведение в диагностиката
2. Интензивно логопедично изследване
3. Други изследвания
4. Диагностична батерия
5. Количествени измервания
6. Диференциална диагностика
Раздел
IV ТЕРАПИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Въведение
1.1. Същност на логопедичната терапия
1.2. Видове логопедична терапия, структура и общи указания за провеждането й
1.3. Характеристика на говорната и на езиковата терапия
2.Магаж
З. Релаксация
4. Регулиране на дишането
5. Гласова терапия
5.1. Постановка на гласа
5. 2. Особености на терапията на гласовите нарушения
6. Гнозис и когнитивна сфера
6. 1. Невербален слухов гнозис
6. 2. Фонемен гнозис и фонологично осъзнаване324
6. 3. Когнитивни процеси
7. Праксис
7. 1. Артикулационен праксис
7.2. Мануален праксис
8. Артикулационна терапия
8. 1. Специфика и съдържание
8.2. Постановка на говорните звукове
8. 3. Автоматизация на говорните звукове
8.4. Особености на терапията на артикулационните нарушения
9. Прозодичнатерапия
9. 1. Същност и съдържание
9.2. Особености на терапията на прозодичните нарушения
9.2. 1. Прозодична терапия при възрастни
9.2.2. Прозодична терапия при деца
10. Особености на терапията на дизартрията
10. 1. Придобита дизартрия
10. 2. Дизартрия на развитието
11. Особености на терапията на говорната апраксия
12. Особености на терапията на биомеханичните говорни нарушения
13. Специални методи, използвани в говорната терапия
14. Терапия на придобитите нарушения на устния език
15. Терапия на нарушенията в развитието на устния език
15. 1. Общоразвиваща терапия
15. 2. Терапия при доминиращ тип езикова недостатъчност
15. 3. Терапия на вторичните нарушения в развитието на устния език
16. Терапия на нарушенията на писмения език
17. Специални методи, използвани в езиковата терапия
18. Структуриране на комплексна терапия
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
  В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
Каузата на децата
  Как да не станеш враг на собственото си дете - Книга за родители и деца, които искат да бъдат заедно.
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
  Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Попиващият ум
  Попиващият ум
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.