Тялото помни - Мозъкът, умът и тялото в лечението на травмата.
 
НОВО
Общуване без агресия - Наръчник по ненасилствена комуникаци
Трето преработено и допълнено издание

Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология
- Популярна психология

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Логопедия
Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения
 

Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения

Код: 21351_SEN01
Автор: Д-р Цветанка Ценова
Година: 2017
Страници: 456
Цена: 32 лв.

Второ преработено и допълнено диагностичен и терапевтичен материал издание

Съдържание

Раздел I 
ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Концептуални основи на класификацията на
комуникативните нарушения 
1.1. Основни понятия и представи за феноменологията на комуникацията
1. 2. Организация на езиковите процеси
1. 2. 1. Устен език
1. 2. 2. Писмен език
1. 3. Организация на говорните процеси
2. Езикова онтогенеза
3. Теоретична база за описание на комуникативните нарушения
4. Класификация на комуникативните нарушения
Раздел II
ЕТИОЛОГИЯ, СИМПТОМАТИКА И ФОРМИ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Гласови нарушения - на развитието и придобити
2. Артикулационни нарушения на развитието - етиология и форми
2. 1. Симптоми на нарушена артикулация
2. 2. Синдроми на артикулационни нарушения на развитието
2. 2. 1. Специфични артикулационни нарушения
2.2. 2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
3. Прозодични нарушения - на развитието и придобити
3. 1. Брадилалия, тахилалия, запъване
3.2. Заекване
3. 2. 1. Етиология на заекването
3. 2. 2. Симптоми на заекването
3.2. 3. Форми на заекване
4. Дизартрия
4.1. Разстройства на мускулните функции
4. 2. Дисфагия
4. 3. Придобита дизартрия-анартрия - етиология, симптоми, форми
4.4. Дизартрия на развитието
4. 4. 1. Етиология на дизартрията на развитието -
детска церебрална парализа
4. 4. 2. Симптоматика на дизартрията на развитиетоЛ 
5. Придобита говорна апраксия 
6. Говорна апраксия на развитието
7. Биомеханични говорни нарушения на развитието
7.1. Етиология на биомеханичните говорни нарушения на развитието
7.2. Симптоматика на биомеханичните говорни нарушения на развитието
8. Придобити нарушения на устния (говоримия) език
8. 1. Етиология на афазйята
8. 2, Симптоми и форми на афазия
8. 3. Граматични нарушения при дисфлуентни и флуентни форми на афазия
9. Нарушения на развитието на устния (говоримия) език - етиология, симптоми, форми
9.1. Първична езикова патология на развитието
9.1.1. Медицинска трактовка
9.1.2. Лингвистично-поведенческа трактовка
9. 2. Езикова патология при интелектуална недостатъчност
9. 3. Езикова патология при сензорна недостатъчност
9.4. Езикова патология при аутизъм
9.5. Езикова патология при други абнормни състояния
10. Придобити нарушения на писмения език И. Нарушения на развитието (овладяването) на писмения език 
11.1. Дислексия и нарушения на ученето
11.2. Етиология на дислексията
11.3. Симптоми на дислексията
11.4. Форми на специфична дислексия
Раздел III
ДИАГНОСТИКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Въведение в диагностиката
2. Интензивно логопедично изследване
3. Други изследвания 
4. Диагностична батерия 
5. Количествени измервания
6. Диференциална диагностика
Раздел 
IV ТЕРАПИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Въведение
1.1. Същност на логопедичната терапия
1.2. Видове логопедична терапия, структура и общи указания за провеждането й 
1.3. Характеристика на говорната и на езиковата терапия
2.Магаж
З. Релаксация 
4. Регулиране на дишането
5. Гласова терапия
5.1. Постановка на гласа
5. 2. Особености на терапията на гласовите нарушения 
6. Гнозис и когнитивна сфера
6. 1. Невербален слухов гнозис
6. 2. Фонемен гнозис и фонологично осъзнаване324
6. 3. Когнитивни процеси
7. Праксис
7. 1. Артикулационен праксис
7.2. Мануален праксис
8. Артикулационна терапия
8. 1. Специфика и съдържание
8.2. Постановка на говорните звукове
8. 3. Автоматизация на говорните звукове
8.4. Особености на терапията на артикулационните нарушения
9. Прозодичнатерапия
9. 1. Същност и съдържание
9.2. Особености на терапията на прозодичните нарушения 
9.2. 1. Прозодична терапия при възрастни 
9.2.2. Прозодична терапия при деца
10. Особености на терапията на дизартрията
10. 1. Придобита дизартрия
10. 2. Дизартрия на развитието
11. Особености на терапията на говорната апраксия
12. Особености на терапията на биомеханичните говорни нарушения
13. Специални методи, използвани в говорната терапия
14. Терапия на придобитите нарушения на устния език
15. Терапия на нарушенията в развитието на устния език
15. 1. Общоразвиваща терапия
15. 2. Терапия при доминиращ тип езикова недостатъчност
15. 3. Терапия на вторичните нарушения в развитието на устния език
16. Терапия на нарушенията на писмения език
17. Специални методи, използвани в езиковата терапия
18. Структуриране на комплексна терапия

 

---

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО