Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Похватите на титаните
 
Самоусвършенстване
Похватите на титаните
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Откажи се да избираш!
 
Самоусвършенстване
Откажи се да избираш!
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Детето в приемното семейство
  Детето в приемното семейство
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
Смисълът на тревожността
  Да правим чудеса - Вдъхновяващи методи за презареждане на емоциите и възстановяване на здравето.
 
Движение и езика  
Движение и езика
Код: 0395LOGROM12
Автор: Росица Йосифова
Година на издаване: 2012
Логопедичен център "Ромел" - ООД
Цена: 18,00 лева
Назад Изчерпана
Анотация
Д-р Росица Йосифова е магистър по логопедия и доктор по социална психология. Работи като логопед вече 20 години и преподава в НБУ от 1998 г. в специалностите логопедия, психология и семиотика. В последните години тя е активен лектор в системата на продължаващото професионално развитие.

Гостуващ лектор е в Рига (Латвия) и в Солун и Янина (Гърция). Автор е на две практически ръководства за корекция на писмената реч; на монографията «Мълчанието», свързана с представите и нагласите към невербалната комуникация при българи; участва в колективното ръководство към теста «Диагностика и превенция на езика 3-4».

Настоящата монография е първи опит в българската специализирана литература за системно свързване на моториката, зрението и езика. Авторката разглежда проблема в онтогенетичен план, търси доказани в световната литература корелати и зависимости между изброените сфери. В резултат на този междудисциплинарен преглед Йосифова периодизира моторното, зрителното и ранното езиково развитие и разглежда коморбидността им в патологията.

Монографията е предназначена за широк кръг читатели: логопеди; предучилищни, начални и ресурсни учители; педагози на деца със зрителни нарушения; специални педагози; ерготерапевти; психомоторни терапевти; клинични и училищни психолози; невропсихолози.
 
Съдържание
УВОД
Първа глава
ПСИХОМОТОРНО, ЗРИТЕЛНО И КОМУНИКАТИВНО РАЗВИТИЕ В РАННАТА ОНТОГЕНЕЗА:
- Паралелизъм или причинно-следствени отношения?
- Ранното психомоторно развитие
- Навременен контрол на главата
- Оро-дигитално манипулиране на предмети
- Орално манипулиране на предмети
- Дигитално манипулиране на предмети
- Сядане или седеж (6-8,5 м.)
- Лазене (7-9 м.)
- Изправяне (10-12 м.) и прохождане (11-15 м.)
- Ранното посочване
- Ранните разпознавателни жестове „(recognitory gestures)“ или играта „на ужким“
- Зрителните функции
- Двигателни функции на окото и рефракция
- Сензорни зрителни функции (ICF b210); качество на образа (ICF b2102)
- Формено зрение
- Зрителна острота
- Периферно зрение, периферна зрителна острота, зрително поле (ICF b2101)
- Периферно зрение
- Зрително поле
- Двуочно (бинокулярно) зрение (ICF b21000-21003)
- Кортикално процесиране на зрителната информация
- Форма, цвят и текстура на обекта: Инферотемпорална кора (долна част на темпоралния дял)
- Пространствени характеристики на обекта – локализация, ориентация, размер, движение: Париетален дял на кората
- Споделено внимание (съвместна референция), самоназоваване, пространство и време
- Споделено внимание
- Кога следването с очи придобива комуникативен смисъл?
- Разпознаване на лица
- Сакади и фиксационен (зрително-моторен) рефлекс
- Навлизане в самостоятелната референция, първи думи и „смесен синтаксис“
Обобщение
- Развитие на схемата на собственото тяло и самоназоваване
- Пространствени референциални рамки
- Онтогенеза на лексикализацията на телесните равнини
- Структура и семантика на трансверзалната ос „горе“/„долу“
- Структура и семантика на короналната ос „пред“/„зад“
- Темпорални референциални рамки
- Овладяване на цикличните понятия „вчера“ и „утре“ в онтогенезата
- Симетрия или асиметрия на пространството и времето
- Когнитивни условия за появата на абстрактните думи

Втора глава
НАРУШЕНИЯ НА ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ И НАЗРИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТКОМОРБИДНОСТ НА ПСИХОМОТОРНИ, ЗРИТЕЛНИ И ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ
- Нарушения на психомоторното развитие
- Терминологично разнообразие
- Праксисни, неврологични и дискретни неврологични увреди
- Диспраксия на развитието
Обобщение
- Нарушения на зрителните функции; проблемът за сниженото зрение в логопедията
- Патологични промени на централната зрителна острота
- Патологични промени на периферната зрителна острота
- Патология на двуочното (бинокулярното) зрение
- Нарушения на кортикалното процесиране на зрителната
- информация (кортикални зрителни нарушения (CVI)
Обобщение
- Езиковите нарушения и нарушенията на двигателните и зрителните функции: коморбидност или „придружаваща“ симптоматика?
- „Придружаващите“ симптоми
- Изоставане в ранното психомоторно развитие и реч
- Праксис и реч
- Нарушения на схемата на тялото, дефицити в структурирането на пространството и времето и отражението им в речта
- Късна поява на речта и снижена речева продукция
- Компенсаторно развитие на речта, говорно изобилие и вербализъм
- Влияе ли „схемата на тялото“ върху синтактичните способности, самоназоваването и разбираемостта на говора във възрастта 3;0-4;5 (собствено изследване)
Обобщение
- Снижено зрение (амблиопия, страбизъм, астигматизъм и др.) и реч споделеното внимание
- Нарушения на зрителните функции и жестовете за посочване и пантомима
- Нарушения на зрителните функции и графизъм
- Нарушения на зрителните функции и писане
- Нарушения на зрителните функции и четене
- Нарушения на зрителните функции и нарушения на математическите умения
Обобщение
- Чек лист за деца със снижено зрение
- Събиране и интерпретиране на данните за ранното двигателно и комуникативно развитие на детето в логопедичната практика в Българи
- Оценка на двигателното състояние на лицата с комуникативни нарушения в България
- Оценка на нарушенията на зрителното функциониране на лицата с комуникативни проблеми в България
Обобщение
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
РЕЧНИК И УКАЗАТЕЛ НА ТЕРМИНИТЕ
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Психология на емоциите
  Психология на емоциите
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят