Chania

Образователните функции на физическото възпитание
 

Образователните функции на физическото възпитание

Код: 09365_NEO_206
Автор: Невяна Докова
Издателство ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ
Година на издаване 2017
ISBN: 978-954-00-0145-6
Страници: 126
Цена: 16 лв.

Описание

Като педагогически процес физическото възпитание има комплексна същност, която включва в единство дидактически, социални, психологически, биологични и физиологични компоненти. Тази комплексност произтича от необходимостта самият учебен процес да осигурява цялостен личностен резултат в развитието на подрастващите.
На този етап обаче физическото възпитание в началното училище се реализира предимно на ниво биологично-градивен процес с развлекателни функции, отколкото като сериозен образователен предмет с възможност да обучава, възпитава, развива. Безспорно в основата на педагогическия процес стои движението, но същевременно то е свързано и с личностно-ориентирано познание. Макар обучението да има подчертано практически характер, наред с овладяването на двигателни умения и навици, учениците усвояват и определени знания, които осмислят тяхната двигателна активност, а също така затвърдяват редица термини и понятия от други предметни области.
Систематизирането и апробирането на възможности за по-ефективно реализиране на тези негови образователни функции би допринесло като цяло за интелектуализацията и интензификацията на учебния процес по предмета. В тази връзка изследователската визия, представена в монографичния труд, е насочена към следните основни моменти:
  • Първо, изучаване образователните функции на физическото възпитание в началното училище с цел експериментално изследване на тяхното въздействие с различни по характер дидактически методи и похвати върху познавателната активност и нивото на спортна образованост на учениците.
  • Второ, изследване образователно съдържание и организационната структура на системата за физическо възпитание в началното училище у нас и в чужбина.
  • Трето, разглеждане на проблема за приемствеността между предучилищното и училищното физическо възпитание като базисна основа при формирането на спортната образованост на подрастващите.
 
 
 

--

Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО