Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Педагогика - теория на възпитанието - първа част
 
 
Код: 03275_ISL06
Под научното ръководство и редакция на проф. д-р Теодор попов , Страници: 324, 2012 година
 
Цена: 26,00 Лева
Съдържание
Глава 1: Статут на педагогиката като самостоятелна наука и учебна дисциплина. Интегративни връзки на педагогиката с другите науки. Системата на педагогическите науки
Глава 2: Обект и предмет на педагогиката
Глава 3: Категориално-понятен апарат на педагогиката
Глава 4: Педагогическа дейност. Компоненти на педагогическата дейност. Цел на педагогическата дейност. Педогогически процеси. Педагогически ситуации.
Глава 5: Педагогическата дейност в сферата на здравеопазването и общественото здраве
Глава 6: Управление на педагогическата дейност
Глава 7: Възпитание и развитие. Фактори на развитието
Глава 8: Възпитателна система. Компоненти на възпитателна система
Глава 9: Възпитанието като обществено явление. Цел на възпитанието
Глава 10: Възпитателен процес. Възпитанието като педагогически процес. Възпитателна дейност и възпитателен процес. Характерни особеностина възпитателен процес
Глава 11: Педагогически закономерности. Педагогически закони
Глава 12: Принципи на възпитанието видове принципи на възпитанието
Глава 13: Педагогическо общуване и педагогическовзаимодействие
Глава 14: Самовъзпитанието. Същност и социална обусловеност. Етапи. Методи на самовъзпитанието
Глава 15: Физическо възпитание.
Глава 16: Здравно възпитание.
Глава 17: Възпитание в труд
Глава 18: Интелектуално развитие и възпитание
Глава 19: Нравствено възпитание
Глава 20: Светогледно възпитание
Глава 21: Естетическо възпитание. Същност на културата. Изкуството и връзката с културата. Естетическа култура.
Глава 22: Художествено възпитание.Художествена култура. Изкуството във възпитателна дейност.
Глава 23: Семейно възпитание. Семейството като възпитателна среда. Детерминанти, функции, зазачи, стилове и методи на семейното възпитание
Глава 24: Психосексуално развитие и полова социализация
Глава 25: Възпитание и образование в мултикултурна среда
Глава 26: Гражданско образование и възпитание
Глава 27: Екологично възпитание
Глава 28: Възпитание и социализация чрез средствата за масова комуникация
Глава 29: Етико-деонтологични аспекти на образованието и възпитанието
Глава 30: Професионално възпитание на медицинските специалисти
Глава 31: Форми на възпитателна работа. Възпитателно въздействие на празнично-обрядната система
Глава 32: Религия и възпитание
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Тайният език на малките деца
  Тайният език на малките деца
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Артикулационни нарушения
  Артикулационни нарушения + приложение
Попиващият ум
  Попиващият ум
Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
  Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Тайната на детството
  Тайната на детството
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.