Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
деца със специални образователни потребности
Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост
 
Музикотерапията в социалната практика  
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
Автор: Биляна Валериева, дата: 2015, Страници: 256
Созиализиращи функции на музикотерапията при деца със специални образователни потребности
Цена: 00,00 лева
Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности  
-- насърчава учителите да разглеждат децата като отделни индивиди, а не да се опитват да ги напасват към готов набор от индикатори;
-- посочва припокриването на индикаторите на различните специфични обучителни трудности;
-- разглежда процеса на оценяването;
-- обяснява последиците от затрудненията на децата;
-- предлага изпитани и проверени стратегии, подпомагащи приобщаващото.
Цена: 14,00 лева
Ограмотяване на деца със специални образователни потребности
  Ограмотяване на деца със специални образователни потребности
Интегрирано обучение на деца със СОП - компактдиск
  Интегрирано обучение на деца със СОП - компактдиск
Педагогика на приобщаването - включващо образование
  Педагогика на приобщаването - включващо образование
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
  Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда
 

Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда

Няма наличност

Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с церебрална парализа
  Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с церебрална парализа
Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности
  Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности
Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
  Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
  Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност - Част II
  Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност - Част II
Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми (методическо ръководство)
  Индивидуална помощ по математика на деца със социално-педагогически проблеми (методическо ръководство)
Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
  Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
   
 
   
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Тайният език на малките деца
  Тайният език на малките деца
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Артикулационни нарушения
  Артикулационни нарушения + приложение
Попиващият ум
  Попиващият ум
Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
  Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Тайната на детството
  Тайната на детството