Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Теория и терапия на психичните разтройства
  Теория и терапия на психичните разтройства
Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота
  Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
 
деца със специални образователни потребности
  Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост
Играта и децата със специални образователни потребности
 
Деца със СОП
Играта и децата със специални образователни потребности
Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост
 
Музикотерапията в социалната практика  
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
Автор: Биляна Валериева, дата: 2015, Страници: 256
Созиализиращи функции на музикотерапията при деца със специални образователни потребности
Цена: 00,00 лева
Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности  
-- насърчава учителите да разглеждат децата като отделни индивиди, а не да се опитват да ги напасват към готов набор от индикатори;
-- посочва припокриването на индикаторите на различните специфични обучителни трудности;
-- разглежда процеса на оценяването;
-- обяснява последиците от затрудненията на децата;
-- предлага изпитани и проверени стратегии, подпомагащи приобщаващото.
Цена: 14,00 лева
Ограмотяване на деца със специални образователни потребности
  Ограмотяване на деца със специални образователни потребности
Интегрирано обучение на деца със СОП - компактдиск
  Интегрирано обучение на деца със СОП - компактдиск
Педагогика на приобщаването - включващо образование
  Педагогика на приобщаването - включващо образование
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
  Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда
 

Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда

Няма наличност

Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с церебрална парализа
  Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с церебрална парализа
Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности
  Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности
Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
  Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
  Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност - Част II
  Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност - Част II
Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми (методическо ръководство)
  Индивидуална помощ по математика на деца със социално-педагогически проблеми (методическо ръководство)
Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
  Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
   
 
   
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Четенето и свързани фактори
  Четенето и свързани фактори
Играта и децата със специални образователни потребности
  Играта и децата със специални образователни потребности
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Психология на емоциите
  Психология на емоциите